Política de Privadesa


1.    Identitat del Responsable del Fitxer

La informació facilitada pel CLIENT a través de qualsevol dels formularis de www.venibooks.com, d'ara endavant la PAG. WEB serà inclosa en un o diversos fitxers responsabilitat de MERCAT DEL LLIBRE USAT DE BENIMACLET – Ruth Bibiana Méndez Martínez (d'ara endavant, MLUB), amb domicili social en Calle San Columbano 14 sota 46020 València (Espanya)

 2.   Finalitat del tractament

MLUB tractarà la informació facilitada pel CLIENT amb diferents finalitats, depenent de la via de recollida de les dades:

Gestionar la relació contractual o comercial establida entre MLUB i el CLIENT.

Prestar els serveis sol·licitats pel CLIENT.

Gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis als quals el CLIENT haguera decidit subscriure's o donar-se d'alta.

Adequar aquests serveis per a millorar la seua qualitat de cara al CLIENT.

Dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors.

Realitzar estudis estadístics que permeten dissenyar millores en els serveis prestats.

Enviar informació requerida pel CLIENT.

Enviar informació sobre modificacions en els productes o serveis contractats pel CLIENT

Enviar informació sobre nous productes o serveis similars als contractats originalment o que pogueren ser del seu interès per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic, fins i tot quan finalitze la relació comercial establida entre MLUB i el CLIENT.

El CLIENT consent el tractament de les seues dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li vas agafar de revocar aquest consentiment a través d'un correu electrònic a l'adreça librosusadosbenimaclet@gmail.com , identificant-se com a CLIENT de la PAG.WEB i concretant la seua sol·licitud o, si escau, a través de la marcació de la casella disposada a aquest efecte en el propi formulari.

3.    Destinataris de la informació

Les dades que el CLIENT haja facilitat a MLUB no seran comunicats a cap tercer, llevat que:

La cessió estiga autoritzada en una llei.

El tractament responga a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament de la qual, compliment i control implique necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació dels productes o serveis contractats o empreses de missatgeria per a l'enviament dels productes contractats.

Les dades siguen sol·licitades pel Defensor del Poble, el Ministeri Fiscal o els Jutges o Tribunals o el Tribunal de Comptes, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

    Caràcter obligatori o facultatiu de la informació sol·licitada

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals en el propi formulari.

La negativa a subministrar aquesta informació impedirà fer efectiu el servei sol·licitat pel CLIENT.

 4.   Exercici de drets

El CLIENT podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un correu electrònic a l'adreça librosusadosbenimaclet@gmail.com, identificant-se com a CLIENT de la PAG.WEB i concretant la seua sol·licitud

El CLIENT també podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu ordinari a l'adreça Sant Columbano 14 sota 46020 València (Espanya), identificant-se com a USUARI de la PAG.WEB, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la seua sol·licitud.

5.    Compromisos de l'USUARI

El CLIENT garanteix que és major de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç.

El CLIENT es compromet a informar a MLUB de qualsevol modificació que patisca la informació facilitada a través d'un correu electrònic a l'adreça librosusadosbenimaclet@gmail.com, identificant-se com a CLIENT de la PAG.WEB i concretant la informació que haja de ser modificada.

Així mateix, el CLIENT es compromet a guardar les claus i codis d'identificació en secret i a informar en la major brevetat de temps a MLUB en cas de pèrdua, sostració o accés no autoritzat. En tant no es produïsca aqueixa comunicació, MLUB quedarà eximida de tota responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes i codis identificatius.

6.    Dades de tercers facilitats pel CLIENT

En cas que el CLIENT facilite dades personals de terceres persones amb qualsevol finalitat, garanteix haver informat prèviament als afectats i haver obtingut el seu consentiment per a la comunicació de les seues dades a MLUB.

El CLIENT garanteix que els afectats són majors de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç.

MLUB contrastarà el consentiment de dites afectades a través d'un primer correu electrònic amb contingut no comercial en el qual se sol·licitarà la verificació del consentiment atorgat en el seu nom pel CLIENT.

En cas que es deriven responsabilitats per un incompliment d'aquestes condicions per part del CLIENT, haurà de respondre de les conseqüències d'aquest incompliment.

 7.   Cookies i arxius de seguiment

El CLIENT accepta l'ús de cookies i arxius de seguiment d'adreces IP l'ús de les quals permet a MLUB arreplegar dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

El CLIENT té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant açò, MLUB no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedisca el bon funcionament de la pàgina. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

GoogleAnalytics
Aquesta pàgina web utilitza el servei de Google Analytics, mitjançant el qual s'emmagatzema informació en el navegador de l'usuari, que pot ser recuperada en visites posteriors.

Aquesta informació serveix per a mesurar i analitzar les visites de la web. Les dades obtingudes seran tractats per Google conforme a la Política de Privadesa de Google Analytics.

Les cookies no seran instal·lades en el seu ordinador fins que manifeste la seua voluntat de navegar per la web a través d'una de les següents accions:

o    Romandre en la web més de 15 segons

o    Desplaçar-se verticalment per la web

o    Fer clic en qualsevol punt o enllaç de la web.

Si realitzara alguna de les esmentades accions el CLIENT accepta l'ús de cookies i arxius de seguiment d'adreces IP l'ús de les quals permet a MLUB arreplegar dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

En tot cas, el CLIENT podrà impedir la instal·lació de cookies o esborrar les que ja s'hagueren instal·lat, a través de la configuració del seu navegador, així com a través de l'ús d'aplicacions específiques. No obstant açò, MLUB no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedisca el bon funcionament de la pàgina. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

8.    Mesures de seguretat

MLUB ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposats, ja provinguen de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

No obstant açò, el CLIENT ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.