AVÍS LEGAL


   1.  Informació Legal

MERCAT DEL LLIBRE USAT DE BENIMACLET, d'ara endavant MLUB, www.venibooks.com (d'ara endavant PAG.WEB) és un domini registrat per Ruth Bibiana Méndez Martínez, amb domicili en

Calle San Columbano 14, bjo. 46020 València

llibrosusadosbenmaclet@gmail.com
Telf.: +34 961 154 546
N.I.F.:24.366.035-L

    2. Caràcter dels serveis

L'accés a la PAG.WEB és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del PAG. WEB estiga subjecta a una contraprestació econòmica.

    3. Responsabilitat del CLIENT

El CLIENT es compromet a no utilitzar el PAG.WEB ni la informació oferida en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establides per MLUB.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades pel CLIENT, són de la seua exclusiva responsabilitat, sense que puga responsabilitzar-se a MLUB dels danys o perjudicis que pogueren derivar-se d'aquestes activitats @ajeno a la seua voluntat i sense que aquesta tinga un coneixement efectiu de les mateixes.

    4. Responsabilitat de MERCAT DEL LLIBRE USAT DE BENIMACLET

MLUB no serà responsable dels errors en l'accés a la PAG.WEB o en els seus continguts, encara que posarà la major diligència en què els mateixos no es produïsquen.

MLUB es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat del PAG.WEB amb motiu d'una eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

    5. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del PAG.WEB (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de MLUB i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el PAG.WEB són titularitat de MLUB.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio que pogueren trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d'Internet, són propietat de MLUB i no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció total o parcial, adaptació o traducció per part del CLIENT o de tercers sense l'expressa autorització per part de MLUB.

L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest PAG. WEB, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

   6.  Hiperenllaços

L'establiment de qualsevol hiperenlace des d'una pagina web @ajeno, a qualsevol de les pàgines del PAG.WEB de MLUB estarà sotmès a les següents condicions:

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en la PAG. WEB de MLUB.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del PAG.WEB d'i els seus serveis.

Sota cap circumstància, MLUB serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual s'establisca un hiperenlace al present PAG.WEB.

Qualsevol hiperenlace s'efectuarà a la pàgina principal del PAG.WEB.

Els hiperenlaces que es troben en el PAG.WEB han sigut prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. MLUB no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l'ordre públic que realitzen els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

    7.  Vigència de les condicions d'ús

Les condicions d'ús d'aquest PAG.WEB tenen caràcter indefinit. MLUB es reserva en tot case el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com el seu contingut.

    8.  Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions anara declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les condicions.

    9.  Legislació i jurisdicció aplicables

La prestació del servei d'aquest PAG. WEB i les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola


Comprat del Llibre Usat de Benimaclet

C/ Sant Columbano14 bjo. 46020 València(Espanya). librosusadosbenimaclet@gmail.com
tel.: (+34) 961 154 546 · www.venibooks.com