CONDICIONS DE COMPRA I ENVIO


CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


1.  OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, CGC) tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes i serveis facilitats per www.venibooks.com (d'ara endavant, la PAG.WEB, o MLUB –MERCAT DEL LLIBRE USAT DE BENIMACLET-.), constituint el marc jurídic en el qual es desenvolupa la relació contractual).

MLUB, comercialitza amb caràcter preferent llibres antics, descatalogats i de segona mà que han sigut objecte d'ús amb anterioritat. Han sigut supervisats i considerats òptims per a la seua conservació i reutilització, sempre tenint present les circumstàncies singulars de cada llibre (Com a autor, obra, enquadernació, editorial, any de publicació, estat general, etc. )

2.  ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Mitjançant l'acceptació de les presents CGC, el CLIENT s'obliga a l'adhesió plena i sense reserves de totes les clàusules disposades en el moment de la contractació.

Mitjançant l'acceptació de les presents CGC el CLIENT declara: Que té plena capacitat per a contractar i que ha llegit, comprèn i accepta la totalitat de les presents CGC.

El CLIENT tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, a les presents CGC, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

3.  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

COMPRAT DE LLIBRE USAT DE BENIMACLET (d'ara endavant MLUB) podrà modificar les presents clàusules sempre que existisca causa o motiu suficient per a açò. S'entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tinga per finalitat:

A) Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a la disposició dels CLIENTS o millorar els existents.

B) Modificar, substituir o actualitzar els preus o descripcions dels productes o serveis que s'ofereixen a través del seu PAG.WEB.

Per aquest motiu, el CLIENT haurà de llegir atentament les presentes CGC cada vegada que procedisca a la contractació d'algun producte o servei.

4. FORMA DE PAGAMENT I ENVIAMENT

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part del CLIENT dels productes o serveis oferits, seran els que figuren en el PAG.WEB, en el moment en el qual el CLIENT accedisca al servei específic, i procedisca a iniciar el procés de contractació. Els preus dels llibres inclouen els impostos aplicables. Abans de procedir a la compra se li informarà del preu complet, si escau, incloent les despeses d'enviament, que apareixeran desglossats.

MLUB es reserva el dret a modificar els preus i descripcions dels productes publicats en la PAG.WEB, quan així ho considere convenient, sent visible a través de la PAG.WEB en el moment de la contractació.

MLUB garanteix l'enviament en els terminis i zones indicades de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que siguen rebuts en les nostres oficines abans de les 14:00 hores, una vegada autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebuts el primer dia laborable posterior al mateix, així com els rebuts el divendres a partir de les 14:00 hores.


5. GARANTIA I SERVEI POSVENTA

La garantia i el servei de posventa s'ajustaran en tot moment a les regles definides per la normativa vigent.

En tot cas, El CLIENT no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracte de productes de segona mà.

El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al CLIENT des del moment en què es produeix el lliurament en el domicili del client.

MLUB no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús o manipulació indeguda dels productes per part del CLIENT.

6. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTSA) Obligacions de MERCAT DEL LLIBRE USAT DE BENIMACLET:

MLUB es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb el CLIENT conseqüència de la contractació els serveis per part del mateix:

Prestar amb les màximes garanties a CLIENT, el servei sol·licitat per aquest conforme al que es disposa en les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament al CLIENT de l'existència de les presents condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

Informar al CLIENT amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, tals com el preu dels mateixos i els impostos que li siguen aplicable.

Posar a la disposició del CLIENT un exemplar del text de les CGC.

Informar al CLIENT via e-mail sobre qualsevol diferència sobre el producte sol·licitat abans de procedir al seu enviament en el termini màxim de 24 hores des que va ser sol·licitat.

B) Per la seua banda, el CLIENT es compromet a:

Dur a terme l'íntegre compliment de l'establit en les presents condicions dels serveis facilitats per MLUB.

Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per MLUB.

Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació li eximisca d'aquesta obligació.

Així mateix, el CLIENT manifesta ser major de 18 anys i no tenir limitada la capacitat de contractar els béns o serveis oferits per MLUB .

C) Drets del CLIENT

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l'oferent en els termes establits per la legislació vigent.

Tot CLIENT té dret al fet que els béns que adquirisca siguen de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guarde proporció directa amb la categoria de l'establiment.


7. UNA ALTRA INFORMACIÓ PRÈVIA A la CONTRACTACIÓ

El CLIENT serà guiat en el tràmit que ha de seguir-se per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que haja facilitat per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a aquest efecte.

El CLIENT accepta les presents CGC, que li seran remeses per correu electrònic en formalitzar la compra, de manera que l'empresa no arxivarà el contracte electrònic. En tot cas, les presents CGC estaran permanentment accessibles des del PAG.WEB.

El contracte es formalitza en llengua espanyola, d'acord amb les presents CGC.

Les ofertes tindran la vigència que s'especifique en cada cas en el PAG.WEB

En cas que s'esgotaren les existències abans de la data de finalització de l'oferta, es podrà subministrar, de comú acord amb el CLIENT, un producte o servei de qualitat i preu equivalents.

El CLIENT podrà accedir a les característiques essencials de cada producte o servei a través de la seua descripció en el PAG.WEB

8. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions anara declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les condicions

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La prestació del servei en aquesta PAG.WEB i les presents condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbisca als serveis prestats a través d'aquest PAG.WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als quals es trobe adherida MLUB en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

Despeses d'enviament

 

Fins 1 Kg/10 €uros de valor (sense registrar)

Entre 1-5 Kg /10-20 €uros (Registrats)

 5-20 Kg./ més de 20 €u

Reemborsament

Espanya

2,99

6,99

16,99

*

Europa

5,99

14,99

*

*

Rest mon

14,99

*

*

*

* Es comunicaran prèviament, si escau.

* Despeses DUA: 12 €  (Envios a Canàries, Ceuta i Melilla)

Treballem amb dues empreses:

Correus i Redyser : Per a enviaments Peninsulars, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla

Correu-vos: Per a enviaments Internacionals

Si una comanda és enviada un Divendres, podré rebre-ho el Dissabte?

Els Dissabtes i Diumenges, Correus i les Agències, excepte excepcions, no transporten ni reparteixen els enviaments pel que no és possible la seua recepció abans del dimarts següent.

Duanes i Imposats

El client és responsable d'assegurar-se que el producte pot ser legalment importat al lloc de destinació.

En realitzar la comanda, el destinatari és l'importador, per la qual cosa ha de complir amb totes les lleis i reglaments del lloc de destinació.

Les comandes enviades fora de la península, poden estar subjectes als impostos d'importació, drets d'aduna i/o taxes, aplicats per les autoritats pertinents.

Tot càrrec addicional o documentació específica que puga ser necessària per al lliurament de la seua comanda ha de ser assumit pel destinatari, www.venibooks.com no es fa responsable de cap càrrec addicional que puga ser necessari per al lliurament de la comanda.

www.venibooks.comno té control sobre els càrrecs extres que puguen ser necessaris en cada país pel que no es poden predir la quantia d'aquests. Les polítiques duaneres són molt variables, per la qual cosa es recomana posar-se en contacte amb l'oficina local de duanes per a obtenir més informació.

Quan els procediments de despatx de duanes es requereixen, pot causar retards més enllà de les nostres estimacions del lliurament original.

Si una comanda és retornada a causa que el destinatari no ha complit amb algun dels tràmits per al lliurament de la seua comanda, totes les despeses logístiques seran repercutits al client.

Garanties

Tots els productes adquirits en www.venibooks.com estan coberts sota garantia. Si vostè considera que el seu article té alguna fallada, per favor, contacte amb nosaltres abans de retornar el producte.

Si ens envia un email, per favor incloga el seu nombre de comanda a fín de garantir la resposta més ràpida. i el comprovant d'enviament. (adjunts amb la comanda)

La mercaderia ha d'estar neta i higiènica per a la seua inspecció.

En tots els casos durem a terme una inspecció de garantia i contactarem amb vostè amb el resultat. Li informarem dels terminis aproximats d'espera

Política de garantia

La nostra política no afecta els seus drets legals.

Després del període inicial de 30 dies www.venibooks.com es reserva el dret de devolució sota garantia.

La garantia no és transferible i aplica únicament al comprador inicial. Es necessita la prova de compra amb qualsevol possible reclamació de garantia.

Si propers al final del període de garantia i no és possible trobar un reemplaçament www.venibooks.com es reserva el dret d'oferir una alternativa del mateix valor o superior o un reemborsament.